کیفیت - پارسا پلیمر شریف

به عنوان بخشی از سیاست حفظ رضایت مشتری شرکت پارسا پلیمر شریف، حفظ کیفیت محصولات در سیستم کنترل کیفی شرکت به عنوان یکی از اصول الزامی ارائه‌ی محصول در رعایت می‌‌شود. در راستای بهبود پیوسته‌ی کیفیت محصولات در فرایندها و محصولات، شرکت پارسا پلیمر شریف تحویل به موقع و بدون تاخیر محصولات، بی نقص بودن محصول ارسالی و تضمین بیشینه کیفیت ممکن ضمن رعایت الزامات مشتری‌های جدید و قدیمی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است.

به عنوان بخشی از سیاست حفظ رضایت مشتری شرکت پارسا پلیمر شریف، حفظ کیفیت محصولات در سیستم کنترل کیفی شرکت به عنوان یکی از اصول الزامی ارائه‌ی محصول در رعایت می‌‌شود. در راستای بهبود پیوسته‌ی کیفیت محصولات در فرایندها و محصولات، شرکت پارسا پلیمر شریف تحویل به موقع و بدون تاخیر محصولات، بی نقص بودن محصول ارسالی و تضمین بیشینه کیفیت ممکن ضمن رعایت الزامات مشتری‌های جدید و قدیمی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است.