hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex hex

توسعه پایدار - پارسا پلیمر شریف

  • ایجاد بستر لازم برای تعامل در سطح شرکت از نوع مشارکت ،ادغام،همکاری ،خرید و یا فروش با شرکت ها و سازمانها ی دیگر
  • ایجاد هلدینگ ،توسعه و ایجاد شرکت های اقماری در زنجیره فعالیت
  • حفظ و نگهداری از داراییهای مشهود و نا مشهود سازمان (مالکیت معنوی)
hex hex hex